Công ty VINASET chuyên cung cấp dịch vụ visa xuất nhập cảnh hơn 100 nước trên thế giới
Thành viên
Tài khoản
Mật khẩu

Đăng ký - Quên mật khẩu

Bộ ngoại giao Việt Nam
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thống kê truy cập
 Đang truy cập: 68
 Số truy cập hôm nay: 20,798
 Số Click hôm nay: 20,967
 Tổng lượt truy cập: 26,372,469

IP: 3.214.224.224

Vé máy bay giá rẻ nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi San Francisco - Hoa Kỳ: 10.266.213 đ

Đặt vé máy bay

Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi Ngày về
Số Người Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em (từ 2 - dưới 12 tuổi) Em bé (dưới 2 tuổi)BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT TRONG THÁNG 02 NĂM 2020 TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SÀI GÒN) - VIỆT NAM đi SAN FRANCISCO - HOA KỲ

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1
8/1

 

 

2
9

 

 

3
10

 

 

4
11

 

 

5
12

 

 

6
13

 

 

7
14

 

 

8
15

 

 

9
16

 

 

10
17

 

 

11
18

 

 

12
19

 

 

13
20

 

 

14
21

 

 

15
22

 

 

16
23

 

 

17
24

 

 

18
25

 

 

19
26

 

 

20
27

 

 

21
28
10.627.539đ-HX
17.062.909đ-DL
17.843.169đ-BR
19.558.440đ-AC
23.929.097đ-SQ
25.279.794đ-PR
27.940.283đ-CI
29.079.864đ-CZ
29.783.533đ-EK
31.475.071đ-QR
31.860.199đ-MU
35.863.697đ-AA
37.392.835đ-TK
42.301.582đ-JL
42.345.852đ-HA
49.506.905đ-UA
49.998.292đ-NH
50.034.273đ-OZ
51.173.309đ-MH
51.923.259đ-CA
61.286.964đ-VN
67.497.162đ-LH
73.575.720đ-CX
87.524.549đ-KL
104.594.894đ-TG
107.885.042đ-BA
111.302.398đ-AF
112.931.007đ-KE
22
29
17.062.909đ-DL
22.875.278đ-BR
25.279.794đ-PR
27.940.283đ-CI
29.079.864đ-CZ
30.171.205đ-HA
30.255.378đ-SQ
31.883.729đ-JL
32.728.347đ-MU
34.163.750đ-AC
35.510.185đ-EK
35.851.007đ-AA
43.335.760đ-TK
49.506.905đ-UA
49.998.292đ-NH
50.034.273đ-OZ
51.173.309đ-MH
60.157.090đ-CX
61.286.964đ-VN
61.957.360đ-CA
66.134.076đ-QR
66.927.675đ-KL
67.497.162đ-LH
104.028.470đ-TG
107.885.042đ-BA
108.570.189đ-KE
23
1
10.627.539đ-HX
18.226.616đ-BR
19.938.254đ-DL
23.219.909đ-CZ
23.319.494đ-SQ
24.013.400đ-HA
24.544.766đ-JL
25.279.794đ-PR
27.940.283đ-CI
27.963.262đ-EK
31.860.199đ-MU
35.851.007đ-AA
41.023.587đ-QR
41.497.825đ-LH
43.335.760đ-TK
49.506.905đ-UA
49.998.292đ-NH
50.034.273đ-OZ
50.551.363đ-VN
51.173.309đ-MH
51.923.259đ-CA
67.259.754đ-KL
68.677.150đ-AC
73.575.720đ-CX
85.298.195đ-AF
104.594.894đ-TG
107.885.042đ-BA
108.570.189đ-KE
24
2
10.266.213đ-HX
15.624.723đ-DL
17.843.169đ-BR
19.034.114đ-TK
22.063.289đ-QR
27.914.687đ-EK
27.940.283đ-CI
28.996.136đ-HA
29.040.777đ-CZ
31.702.262đ-MU
33.767.200đ-SQ
34.787.984đ-LH
35.851.007đ-AA
41.017.924đ-CA
44.420.011đ-PR
49.506.905đ-UA
49.998.292đ-NH
50.034.273đ-OZ
50.047.637đ-JL
51.173.309đ-MH
59.590.666đ-CX
59.714.091đ-VN
67.013.955đ-KL
104.594.894đ-TG
105.023.553đ-KE
107.885.042đ-BA
111.261.410đ-AC
25
3
15.624.723đ-DL
21.529.667đ-SQ
22.063.289đ-QR
22.359.484đ-HA
22.875.278đ-BR
25.279.794đ-PR
27.940.283đ-CI
28.906.028đ-CZ
29.783.533đ-EK
31.678.136đ-MU
35.617.649đ-AA
49.374.290đ-TK
49.506.905đ-UA
49.885.255đ-LH
49.998.292đ-NH
50.034.273đ-OZ
50.047.637đ-JL
51.173.309đ-MH
51.787.482đ-CA
60.157.090đ-CX
61.286.964đ-VN
67.013.955đ-KL
70.379.902đ-AC
104.594.894đ-TG
105.023.553đ-KE
107.885.042đ-BA
26
4
15.624.723đ-DL
18.226.616đ-BR
19.770.178đ-HX
21.924.369đ-PR
22.105.944đ-CZ
23.929.097đ-SQ
24.544.766đ-JL
24.831.930đ-QR
27.308.256đ-HA
27.829.446đ-AA
27.940.283đ-CI
29.783.533đ-EK
34.825.685đ-CA
34.930.604đ-MU
42.855.680đ-TK
49.506.905đ-UA
49.574.753đ-NH
49.885.255đ-LH
50.034.273đ-OZ
51.173.309đ-MH
59.725.454đ-CX
60.260.060đ-VN
65.657.258đ-AF
67.290.523đ-KL
87.439.804đ-AC
100.974.222đ-KE
104.261.858đ-TG
107.885.042đ-BA
27
5
15.622.667đ-DL
16.304.905đ-MU
22.871.166đ-BR
23.313.374đ-SQ
24.120.727đ-HA
27.935.143đ-CI
28.906.028đ-CZ
30.384.921đ-EK
31.687.659đ-QR
31.876.533đ-JL
32.832.583đ-TK
34.785.887đ-LH
35.696.806đ-AA
44.411.029đ-PR
49.495.595đ-UA
49.986.985đ-NH
50.023.992đ-OZ
51.163.027đ-MH
51.787.482đ-CA
59.713.042đ-CX
61.273.677đ-VN
66.999.619đ-KL
86.899.893đ-AC
100.952.635đ-KE
104.572.341đ-TG
107.748.331đ-BA
28
6
17.062.909đ-DL
19.770.178đ-HX
20.769.073đ-AA
24.257.642đ-HA
25.279.794đ-PR
25.367.182đ-SQ
27.940.283đ-CI
28.073.882đ-MU
29.040.777đ-CZ
30.026.186đ-EK
35.766.522đ-JL
42.855.680đ-TK
46.439.323đ-BR
49.506.905đ-UA
49.885.255đ-LH
49.998.292đ-NH
50.034.273đ-OZ
51.173.309đ-MH
52.877.810đ-CA
60.157.090đ-CX
61.286.964đ-VN
65.657.258đ-AF
66.134.076đ-QR
67.290.523đ-KL
71.264.196đ-AC
104.594.894đ-TG
107.885.042đ-BA
112.931.007đ-KE
29
7
17.059.825đ-DL
21.919.229đ-PR
23.632.920đ-TK
27.935.143đ-CI
28.906.028đ-CZ
29.911.518đ-HA
30.249.258đ-SQ
32.520.567đ-MU
35.545.688đ-AA
40.141.478đ-EK
40.710.224đ-JL
41.945.801đ-QR
46.430.071đ-BR
49.495.595đ-UA
49.986.985đ-NH
50.023.992đ-OZ
51.163.027đ-MH
51.787.482đ-CA
59.713.042đ-CX
60.247.648đ-VN
66.999.619đ-KL
67.488.945đ-LH
88.213.943đ-AC
100.952.635đ-KE
104.239.306đ-TG
107.748.331đ-BA

Ghi chú:

HX: Hong Kong Airlines
DL: Delta
BR: EVA Air
AC: Air Canada
SQ: Singapore Airlines
PR: Philippine Airlines
CI: China Airlines
CZ: China Southern
EK: Emirates
QR: Qatar Airways
MU: China Eastern
AA: American Airlines
TK: Turkish Airlines
JL: Japan Airlines
HA: Hawaiian Airlines
UA: United
NH: ANA
OZ: Asiana Airlines
MH: Malaysia Airlines
CA: Air China
VN: Vietnam Airlines
LH: Lufthansa
CX: Cathay Pacific
KL: KLM
TG: Thai Airways
BA: British Airways (BA)
AF: Air France
KE: Korean Air

Giá vé máy bay tháng 03/2020 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi San Francisco - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 04/2020 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi San Francisco - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 05/2020 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi San Francisco - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 06/2020 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi San Francisco - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 07/2020 từ Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) - Việt Nam đi San Francisco - Hoa Kỳ


Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Amsterdam
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Atlanta
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Austin
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Bangkok
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Barcelona
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Bắc Kinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Busan
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Chengdu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Copenhagen
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Fort Worth
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Frankfurt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Fukuoka
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Geneva
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Quảng Châu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Hong Kong
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Honolulu
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Jakarta
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Kaohsiung
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Kuala Lumpur
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Luân Đôn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Los Angeles
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Luang Prabang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Madrid
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Manila
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Marseille
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Melbourne
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Metz/Nancy
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Miami
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Moscow
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Nagoya
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi New York
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Nice
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Osaka
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Oslo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Paris
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Phnom Penh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Portland
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Prague
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi San Francisco
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Seattle
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Seoul
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Thượng Hải
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Siem Reap
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Singapore
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi St Paul
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Sydney
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Đài Bắc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Tokyo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Toulouse
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Vancouver
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Viêng Chăn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Washington
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Yangon
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Zurich
Vé máy bay Amsterdam đến San Francisco
Vé máy bay Atlanta đến San Francisco
Vé máy bay Austin đến San Francisco
Vé máy bay Bangkok đến San Francisco
Vé máy bay Barcelona đến San Francisco
Vé máy bay Bắc Kinh đến San Francisco
Vé máy bay Busan đến San Francisco
Vé máy bay Chengdu đến San Francisco
Vé máy bay Copenhagen đến San Francisco
Vé máy bay Fort Worth đến San Francisco
Vé máy bay Frankfurt đến San Francisco
Vé máy bay Fukuoka đến San Francisco
Vé máy bay Geneva đến San Francisco
Vé máy bay Quảng Châu đến San Francisco
Vé máy bay Hong Kong đến San Francisco
Vé máy bay Honolulu đến San Francisco
Vé máy bay Jakarta đến San Francisco
Vé máy bay Kaohsiung đến San Francisco
Vé máy bay Kuala Lumpur đến San Francisco
Vé máy bay Luân Đôn đến San Francisco
Vé máy bay Los Angeles đến San Francisco
Vé máy bay Luang Prabang đến San Francisco
Vé máy bay Madrid đến San Francisco
Vé máy bay Manila đến San Francisco
Vé máy bay Marseille đến San Francisco
Vé máy bay Melbourne đến San Francisco
Vé máy bay Metz/Nancy đến San Francisco
Vé máy bay Miami đến San Francisco
Vé máy bay Moscow đến San Francisco
Vé máy bay Nagoya đến San Francisco
Vé máy bay New York đến San Francisco
Vé máy bay Nice đến San Francisco
Vé máy bay Osaka đến San Francisco
Vé máy bay Oslo đến San Francisco
Vé máy bay Paris đến San Francisco
Vé máy bay Phnom Penh đến San Francisco
Vé máy bay Portland đến San Francisco
Vé máy bay Prague đến San Francisco
Vé máy bay San Francisco đến San Francisco
Vé máy bay Seattle đến San Francisco
Vé máy bay Seoul đến San Francisco
Vé máy bay Thượng Hải đến San Francisco
Vé máy bay Siem Reap đến San Francisco
Vé máy bay Singapore đến San Francisco
Vé máy bay St Paul đến San Francisco
Vé máy bay Sydney đến San Francisco
Vé máy bay Đài Bắc đến San Francisco
Vé máy bay Tokyo đến San Francisco
Vé máy bay Toulouse đến San Francisco
Vé máy bay Vancouver đến San Francisco
Vé máy bay Viêng Chăn đến San Francisco
Vé máy bay Washington đến San Francisco
Vé máy bay Yangon đến San Francisco
Vé máy bay Zurich đến San Francisco

Vé máy bay giá rẻ nhất

Vé máy bay nội địa
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
Vé máy bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
Vé máy bay Hà Nội đi Huế
Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang
Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
Vé máy bay Hà Nội đi Qui Nhơn
Vé máy bay Hà Nội đi Tam Kỳ
Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Qui Nhơn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tam Kỳ
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh